Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.010
Objavljen: Kem. Ind. 54 (2) (2005) 57–63
Referentni broj rada: KUI-10/2004
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Prepoznavanje i fiksacija NO2 pomoću kaliksarena

D. M. Rudkevich

Sažetak

U ovom kratkom prikazu opisan je pristup vizualnoj detekciji, pretvorbi i upotrebi NO2, što obuhvaća metode i tehnike supramolekularne kemije i upotrebu kaliks[4]arena. Izlaganje alkiliranih kaliks[4]arena djelovanju NO2/N2O4 i u kloriranom otapalu i u čvrstom stanju dovodi do stvaranja duboko obojenih kaliksaren-nitrozonijevih (NO+) kompleksa. Utvrđeno je da je NO+ smješten unutar kaliksarenih šupljina, a stabilni kompleks s prijenosom naboja rezultirao je s Kasoc > 106 dm3 mol–1 (CDCl3). Proces nastajanja kompleksa je reverzibilan, pa dodatkom vode i alkohola kompleks disocira, ponovo stvarajući polazne kaliksarene. Prikazano je vezanje kaliks[ 4]arena na silikagel, što je omogućilo čvrst materijal za vizualnu detekciju i hvatanje NO2/ /N2O4. Predložen je dizajn i sinteza nanocijevi za hvatanje NO2/N2O4. Pokazana je kemijska primjena NO2/N2O4 kroz prevođenje u kaliksaren-NO+ komplekse i njihova upotreba kao nitrozonijskih spremnika i kao prijenosnih reagensa za organske sinteze. Ti pronalasci otvaraju široke perspektive za prepoznavanje NO2/NOx, čuvanje i pretvorbu materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kaliksareni, dušikovi oksidi, polimeri, senzori, supramolekularna kemija