Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.004
Objavljen: Kem. Ind. 54 (3) (2005) 143–148
Referentni broj rada: KUI-04/2004
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Biološka raspoloživost različitih oblika metala u morskom ekosustavu i biomarkeri njihovoj izloženosti

V. Filipović Marijić i B. Raspor

Sažetak

Unesena količina metala u priobalnom području morskog ekosustava raspodjeljuje se između vode, sedimenata ili organizama. Određivanje količine metala u svakom od tih odjeljaka ima određene nedostatke. Osim ukupne koncentracije metala treba poznavati kemijske oblike metala i njihov utjecaj na organizme, te složene procese raspodjele i detoksifikacije metala u stanici. S biološkog stajališta razlikujemo esencijalne (biološki nužne, poput natrija (Na), kalija (K), magnezija (Mg), kalcija (Ca), željeza (Fe)) i toksične metale (štetno djeluju na organizme, poput žive (Hg), kadmija (Cd), olova (Pb), srebra (Ag)). Posljedice njihovog djelovanja na organizam ovise o putevima unosa metala, njegovom obliku i bioraspoloživosti, te vrsti organizma i njegovom položaju u hranidbenom lancu. Kako su prirodne masene koncentracije prijelaznih metala u vodama niske (<1mg l–1), što odražava i naziv “metali u tragovima”, unos manjih količina metala u vodni ekosustav može imati vidljive posljedice. Zbog toga je važno pratiti promjene staničnih struktura ili funkcija koje su posljedica izloženosti toksičnim tvarima putem biomarkera. Biomarkeri izloženosti metalima su metalotioneini, niskomolekularni proteini odgovorni za homeostazu esencijalnih i detoksifikaciju toksičnih metala. Sustavno praćenje (biomonitoring) metalotioneina temelji se na njihovoj indukciji u prisustvu metala cinka (Zn), kadmija (Cd), bakra (Cu), te razlikujemo bazalnu i pobudnu razinu metalotioneina. Praćenje razina metalotioneina u školjkaša i riba priobalnog područja Jadranskog mora, kao ranog pokazatelja promjena izazvanih metalima, provodi interdisciplinarna skupina istraživača u Laboratoriju za biološke učinke metala Instituta Ruđer Bošković


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

metali, kemijski oblici metala, specijacija, metalotioneini, biomarkeri