Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.028
Objavljen: Kem. Ind. 64 (9-10) (2015) 473−480
Referentni broj rada: KUI-28/2015
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Pirolitičke karakteristike i kinetika ostataka stabla feniks kao potencijalne energije

H. Li, X. H. Li, L. Liu, K. Q. Li i X. H. Wang

Sažetak

Upotrebom termogravimetrijskog analizatora pod argonskom atmosferom, ispitivani su proces pirolize i kinetički model pirolize ostataka stabla feniks (mala stabljika, velika stabljika i list) pri brzini zagrijavanja 30 °C min−1 i drvne smjese stabla feniks pri tri različite brzine zagrijavanja (10 °C min−1, 30 °C min−1 i 50 °C min−1). Katalizator i kopirolitički uzorci zagrijavani su brzinom od 30 °C min−1. Katalizatori su bili Na2CO3, ZnCl2 i CaO u masenom udjelu od 5 %. Eksperimentalni rezultati pokazali su da se proces pirolize ostataka stabla feniks sastoji od tri faze: dehidratacijska faza, glavna pirolitička faza i spora dekompozicija ostataka. Povećavanjem brzine zagrijavanja, pirolitičke karakteristike temperature stabla feniks rastu, javlja se pomak unatrag pirolitičke krivulje brzine, a brzina gubitka težine postupno se povećava. Energija aktivacije ostataka stabla feniks mijenja se kroz cjelokupni proces pirolize, a temperatura pirolize u rasponu tri glavne komponente (celuloze, hemiceluloze i lignina) postoji u fenomenu preklapanja. U odnosu na malu stabljiku, srednju stabljiku i list, vjerojatnije je da će drvna smjesa stabla feniks biti pirolizirana pri istim brzinama zagrijavanja. Različiti katalizatori imaju drugačiji utjecaj na pirolizu. ZnCl2 pomiče početnu točku reakcije prema nižim temperaturama, ali ne ubrzava reakciju; Na2CO3 ubrzava reakciju bez promjene početne točke reakcije; CaO ubrzava reakciju i pomiče početnu točku reakcije prema višim temperaturama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ostaci stabla feniks, piroliza, termogravimetrijska analiza, kinetika, katalizatori