Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.012
Objavljen: Kem. Ind. 54 (11) (2005) 461–468
Referentni broj rada: KUI-12/2004
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Obrada procjednih voda s odlagališta otpada Jakuševec, Zagreb, aktivnim ugljenom i prirodnim zeolitom klinoptilolitom s područja Krapine

A. Farkaš, M. Rožić, K. Košutić i A. Pisarović

Sažetak

U radu je prikazan pokušaj primjene prirodnog zeolita klinoptilolita u kombinaciji s aktivnim ugljenom za pročišćavanje procjednih voda s deponija otpada. Amonijevi ioni čine glavni oblik dušika u procjednim vodama, pa je njihovo uklanjanje prije ispuštanja u okoliš jedan od najvažnijih problema u provođenju zaštite podzemnih i površinskih voda. U radu je ispitano uklanjanje amonijevih iona upotrebom prirodnog zeolita s područja Donjeg Jesenja, Krapina te uklanjanje organske tvari iz uzoraka procjedne vode s odlagališta otpada Jakuševec. U laboratorijskim pokusima ispitane su fizičke i kemijske karakteristike zeolita te izmjena amonijevih iona u modelnim i realnim otopinama. Iz procjedne vode izmijenjeno je 4,2 mg amonijevih iona/g zeolita, dok je iz modelne otopine, iste koncentracije amonijevih iona, izmijenjeno 17,70 mg amonijevih iona/g zeolita. Prethodnom obradom procjedne vode aktivnim ugljenom izmjena amonijevih iona poboljšana je za samo 6,5 % unatoč smanjenju masenog udjela ukupnog organskog ugljika za 55 %. Rezultati su posljedica opterećenja procesnih voda organskom tvari koja se ne uklanja aktivnim ugljenom te adsorpcijom na zeolit znatno smanjuje izmjenu amonijevih iona.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

procjedna voda, odlagalište otpada, klinoptilolit, aktivni ugljen