Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.009
Objavljen: Kem. Ind. 55 (5) (2006) 213–221
Referentni broj rada: KUI-09/2005
Tip rada: Autorski pregled
Preuzmi rad:  PDF

Polimerizacija, toplinska stabilnost i mehanizam razgradnje kopolimera (met)akril-dicikloheksiluree i (met)akril-diizopropiluree sa stirenom i α-metilstirenom

A. Erceg Kuzmić, V. Srića, G. Bogdanić, R. Vuković+ i D. Fleš+

Sažetak

U radu je opisan utjecaj dicikloheksiluree (DCU) i diizopropiluree (DiPrU), u bočnom lancu monomera na osnovi (met)akrilata, na kopolimerizaciju sa stirenom (St) i α-metilstirenom (α-MeSt), toplinsku stabilnost i mehanizam razgradnje priređenih kopolimera. Polimerizacija je provedena s dibenzoil-peroksidom (Bz2O2) u butanonu ili dioksanu pri 70 °C, do niske konverzije. Rezultati pokazuju izrazite razlike u početnoj brzini polimerizacije i svojstvima polimera akrilatnih i metakrilatnih monomera u ovisnosti o supstituentu u bočnom lancu. Dok N-akril-N,N’-dicikloheksilurea (A-DCU) lako homopolimerizira i kopolimerizira sa St-om i α-MeSt-om, N-metakril-N, N’-dicikloheksilurea (MA-DCU) ne homopolimerizira niti kopolimerizira s α-MeSt-om, ali kopolimerizira sa St-om iako sporije nego odgovarajući akrilni monomer. Rezultati istraživanja pokazuju da uvođenje diizopropiluree umjesto dicikloheksiluree u metakrilatnom monomeru također utječe na početnu brzinu polimerizacije. Naime, N-(met)akril-N,N’-diizopropilurea (MA-DiPrU) ne homopolimerizira niti kopolimerizira s α-MeSt-om. Polimerizacija sa St-om je sporija u usporedbi s odgovarajućim monomerom koji sadrži DCU. Kopolimerizacija je statistička reakcija u kojoj je, neovisno o sastavu smjese komonomera, uvijek veći udjel St-a u kopolimeru. Toplinsko ponašanje svih polimera u osnovi je slično. Zagrijavanjem pri temperaturama od 100 °C – 450 °C razgrađuju se dvostupnjevitim mehanizmom. U prvom stupnju pri temperaturama od 180 °C – 250 °C dolazi do izdvajanja cikloheksilizocijanata (C6H11NCO), odnosno izopropilizocijanata (C3H7NCO). Čvrsti ostaci identificirani su kao kopolimeri N-(met)akril-cikloheksilamida (A-CHA, MA-CHA), odnosno N-(met)akril-izopropilamida (MA-iPrA) sa St-om ili α-MeSt-om. Stabilni su do 280 °C, a zatim se u jednom stupnju razgrađuju pri temperaturama od 280 °C – 450 °C.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimerizacija, akril-dicikloheksilurea, metakril-dicikloheksilurea, metakril-diizopropilurea, toplinska svojstva