Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.013
Objavljen: Kem. Ind. 56 (2) (2007) 57–60
Referentni broj rada: KUI-13/2006
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Znanstvena usmjerenost i produktivnost Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu u razdoblju od pet godina (od 2001. do 2005.)

N. Radić i E. Generalić

Sažetak

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu utemeljen je 1960. godine pod imenom Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu. Nastavnici Fakulteta objavili su velik broj znanstvenih radova od kojih je 242 obuhvaćeno znanstvenom bazom Current Contents. U posljednjih pet godina (od 2001. do 2005.) 85 radova s adresom Fakulteta tiskano je u časopisima CC-kategorije. Prošle godine (2005.) nastavnici Fakulteta tiskali su više radova (20) nego u prvih petnćst godina (16). Preddiplomski i diplomski obrazovni programi Fakulteta u kemiji i kemijskoj tehnologiji organizirani su u dva odsjeka: Odsjek za kemiju i Odsjek za inženjerstvo i tehnologije. Za oba odsjeka dan je popis časopisa u kojima je objavljeno dva i više radova. Glavnina znanstvene produktivnosti Fakulteta (47 radova) nalazi se u časopisima koji su prema Current Contentsu smješteni u znanstvenu cjelinu prirodoslovlja pod nazivom: Physical, Chemical & Earth Sciences.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstvena produktivnost obuhvaćena bazom Current Contents