Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.005
Objavljen: Kem. Ind. 56 (3) (2007) 145–150
Referentni broj rada: KUI-05/2007
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Adamantan, ugradbena jedinica u makrocikličkim sustavima

K. Mlinarić-Majerski i I. Vujasinović

Sažetak

Dio naših istraživanja obuhvaća sintezu novih makrocikličkih polietera i politialaktona koji sadrže policikličke molekule ugrađene u makrociklički prsten ili vezane kao supstituent pokrajnjeg lanca. Pripravili smo niz oksa-, aza- i tiakrunastih etera s adamantanskom molekulom ugrađenom u makrociklički prsten i istraživali smo njihovu sposobnost kompleksiranja s metalnim kationima pomoću eksperimenata ekstrakcije pikratnih soli alkalijskih metala ili uporabom spektrometrije masa, metodom ionizacije elektroraspršenjem. Našli smo da vrsta heteroatoma kao i prisutnost adamantanske podjedinice utječe na selektivnost kompleksiranja metalnih iona, a također i na ukupnu lipofilnost makrocikličkog liganda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adamantanski krunasti eteri, azakrunasti eteri, krunasti tiaeteri, politialaktoni