Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.001
Objavljen: Kem. Ind. 64 (3-4) (2015) 125−141
Referentni broj rada: KUI-01/2014
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Bioaktivne molekule – policiklički derivati gvanidina

M. Šekutor i K. Mlinarić-Majerski

Sažetak

Biološka aktivnost različitih adamantanskih derivata i njihova primjena opisane su u brojnim preglednim člancima. Isto tako, mnogi revijalni članci opisuju biološku aktivnost i primjenu gvanidinskih spojeva. Međutim do sada nije načinjen pregled koji bi se bavio gvanidinskim derivatima adamantana i drugih policikla, tj. spojevima koji sadrže obje navedene podjedinice u istoj molekuli. U ovom radu bit će stoga dan pregled policikličkih derivata gvanidina, i to s naglaskom na njihovu primjenu kao potencijalnih farmakofora.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adamantan, policikli, gvanidin, bioaktivni spojevi, farmakofori