Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.014
Objavljen: Kem. Ind. 56 (7-8) (2007) 385–390
Referentni broj rada: KUI-14/2006
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprava taložnog kalcijeva karbonata šaržnim i semikontinuiranim postupkom

M. Ukrainczyk, J. Kontrec, V. Babić-Ivančić, L. Brečević i D. Kralj

Sažetak

U ovom su radu uspoređena fizičko-kemijska svojstva taložnog kalcijeva karbonata (TKK) pripravljenog karbonatizacijom vapnenog mlijeka u šaržnom i semikontinuiranom reaktoru. U šaržnom su postupku varirane temperatura i početna masena koncentracija vapnenog mlijeka, dok su u semikontinuiranom mijenjani temperatura i prezasićenost sustava. Pri svim je istraživanim uvjetima nastao kalcit. Utvrđeno je da se specifična površina i prosječni promjer čestica kalcita, pripravljenog šaržnim postupkom, smanjuju s povećanjem temperature, dok se s povišenjem početne masene koncentracije poboljšava stupanj agregiranosti taloga. TKK pripravljen semikontinuiranim postupkom, vođenim pri niskim temperaturama ili visokim prezasićenostima, velike je specifične površine. Odabirom procesnih parametara semikontinuiranog postupka moguće je pripraviti kalcit u obliku romboedarskih, skalenoedarskih ili kuglastih čestica nanometarskih dimenzija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

taložni kalcijev karbonat, vapneno mlijeko, karbonatizacija