Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.012
Objavljen: Kem. Ind. 56 (11) (2007) 561–567
Referentni broj rada: KUI-12/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karakterizacija polimernih nanofiltracijskih membrana

I. Petrinić, T. Pušić, I. Mijatović, B. Simončič i S. Šostar Turk

Sažetak

Znanstvena istraživanja metoda za karakterizaciju membrana za pročišćavanje otpadnih voda u stalnom su porastu. Tradicionalne metode karakterizacije veličinom i raspodijelom pora dopunjuju se metodama karakterizacije određivanjem zeta-potencijala i hidrofilno/hidrofobnih svojstva. Stoga su u ovom radu karakterizirane tri različite polimerne nanofiltracijske membrane NFT-50, DL i DK karakterizirane veličinom MMCO odabirom tri referentne otopine molekulske mase 150–600 Da. Elektrokinetičke karakteristike tih membrana vrednovane su pomoću potencijala strujanja a hidrofobnost pomoću kontaktnog kuta. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su, unatoč gotovo jednakom gornjem sloju kompozitnih membrana, mjerne veličine različite. Najnižu MMCO vrijednost i najvišu hidrofilnost ima NFT-50 membrana kojoj slijede DK i DL. Smanjivanje protoka permeata ukazuje na začepljivanje membrana, koje je izmjereno pomoću potencijala strujanja te rezultiralo smanjivanjem zeta-potencijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

karakterizacija, nanofiltracijska membrana, MMCO, potencijal strujanja, začepljivanje, kontaktni kut