Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.007
Objavljen: Kem. Ind. 56 (11) (2007) 537–541
Referentni broj rada: KUI-07/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj glutaraldehida na svojstva želatinskih filmova

A. Talebian, S. S. Kordestani, A. Rashidi, F. Dadashian i M. Montazer

Sažetak

U ovom je radu pripremljen želatinski film od kravlje kosti. Da bi se povećala mehanička stabilnost pripremljenog transparentnog filma kao i smanjilo njegovo bubrenje, upotrijebljen je glutaraldehid (GTA). Upotrijebljeni su različiti maseni udjeli mase GTA. Uočeno je da kod 0,18 % GTA prekidna sila filma iznosi 53,7 N i da se povećala topljivost. Topljivost filma izmjerena je kao parametar ovisan o ponašanju pri bubrenju. U ovom slučaju smanjio se s 389 % na 156 % kod 5 minuta za želatinske filmove bez GTA odn. s 0,18 % GTA. Rezultati spektroskopije FTIR pokazali su maksimum za umreženu želatinu kod 1650 cm–1. To znači da je došlo do umrežavanja između želatine i GTA. Mikroskopske slike SEM potvrđuju da se poroznost smanjila povećanjem dijela GTA, što je pokazatelj veće čvrstoće.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

želatina, glutaraldehid, mehanička svojstva, FTIR, SEM