Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.011
Objavljen: Kem. Ind. 57 (1) (2008) 1–7
Referentni broj rada: KUI-11/2006
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Klorirani kratkolančani ugljikovodici u podzemnoj vodi Grada Zagreba

M. Marijanović-Rajčić i A. Senta Marić

Sažetak

Cilj istraživanja bio je odrediti masenu koncentraciju lakohlapljivih kloriranih kratkolančanih ugljikovodika – 1,1,1-trikloretana, tetraklorugljika, 1,1,2-trikloretena i 1,1,2,2-tetrakloretena u vodama privatnih zdenaca i u vodi javnog vodoopskrbnog sustava u tri područja Grada Zagreba (Pešćenica, Trnje, Trešnjevka) te prosuditi izloženost stanovništva ispitanim spojevima s obzirom na mjesto stanovanja i vrstu pitke vode koju potroše, ispitivanjem se pokušalo odrediti i koji dio grada dobiva više vode iz vodocrpilišta Sašnak, koje je onečišćeno nekim od ispitivanih spojeva, a uklanjaju se primjenom aktivnog ugljena. Ispitana je voda iz po tri privatna zdenca i iz po jednog uzorka iz javnog vodoopskrbnog sustava iz svakog gradskog područja, u četiri navrata 2003. godine. Lakohlapljivi klorirani kratkolančani ugljikovodici određeni su plinskom kromatografijom. Rezultati istraživanja pokazali su onečišćenost podzemnih voda Grada Zagreba ispitanim spojevima. Od voda privatnih zdenaca najviša onečišćenja dokazana su u vodi s područja Trnja, zatim Pešćenice, a najniže na Trešnjevci. U vodi iz javnog vodopskrbnog sustava s područja Pešćenice izmjerene su više masene koncentracije ispitanih spojeva nego u ostalim područjima. Iz istraživanja se može zaključiti da su stanovnici Trnja koji rabe vodu iz privatnih zdenaca najviše izloženi mogućem štetnom djelovanju lakohlapljivih kloriranih kratkolančanih ugljikovodika. Od stanovništa koje konzumira vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava, stanovnici Pešćenice najviše su izloženi djelovanju ispitanih spojeva i očito je da vodu dobivaju većim dijelom iz vodocrpilišta Sašnak.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

lakohlapljivi klorirani kratkolančani ugljikovodici, podzemna voda, onečišćenost vode kloriranim otapalima, privatni zdenci