Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.019
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 287−290
Referentni broj rada: KUI-19/2015
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Pouke flogistonske teorije

N. Raos

Sažetak

Povijesno gledano, postoje tri tumačenja gorenja: otpuštanje flogistona od tvari koja gori (flogistonska teorija), spajanje s kisikom (Lavoisierova teorija) i prijenos elektrona s tvari koja se oksidira na tvar koja se reducira (teorija redoks procesa). Između tih teorija mogu se povući usporedbe, pa se flogiston može razumjeti ili kao elektron ili kao slobodna (Gibbsova) energija. Razgovor o primjerenosti takvih usporedbi može biti dobra školska vježba, kako za bolje razumijevanje redoks procesa tako i za shvaćanje naravi znanstvenih teorija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teorije gorenja, povijest kemije, kemijsko obrazovanje, flogiston, redoks procesi