Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.021
Objavljen: Kem. Ind. 57 (5) (2008) 231–243
Referentni broj rada: KUI-21/2007
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Analiza proteina spektrometrijom masa

N. Galić i M. Cindrić

Sažetak

Opisana je analiza bioloških spojeva spektrometrijom masa (MS) uz ionizaciju elektroraspršenjem (ESI) i matricom pomognutu ionizaciju uz desorpciju laserskim zračenjem (MALDI). Objašnjena je karakterizacija proteinskih posttranslacijskih modifikacija i identifikacija proteina na temelju određivanja molekulske mase peptida (engl. peptide mass fingerprint, PMF) te identifikacija na temelju fragmentiranja peptida (kolizijom inducirana fragmentacija i poslijeionizacijska fragmentacija). Također je dan pregled metoda za kemijsku modifikaciju peptida, čime se omogućuje kvantifikacija i de novo sekvenciranje proteina.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

spektrometrija masa, identifikacija proteina, identifikacija posttranslacijskih modifikacija, kvantitativna analiza proteina