Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.015
Objavljen: Kem. Ind. 57 (10) (2008) 459–463
Referentni broj rada: KUI-15/2005
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Obrada industrijskih i komunalnih otpadnih voda u slijednom šaržnom reaktoru

M. Roš i J. Vrtovšek

Sažetak

Smjesa industrijskih otpadnih vodâ (proizvodnja lakova, boja i pigmenata) i komunalnih otpadnih voda obrađivana je u pilotnom slijednom šaržnom reaktoru (SBR). Rezultati eksperimenata pokazuju da pjenjenje značajno utječe na rad SBR-a, posebice u uvjetima velikih omjera industrijskih i komunalnih otpadnih voda na ulazu u reaktor. Problem pjenjenja je beznačajan kada se obrađuje mješavina φ = 20 % industrijskih otpadnih voda i φ = 80 % komunalnih otpadnih voda. S operacijskim ciklusom od 6 sati s anoksičnom (faza bez aeriranja) i aerobnom (aeriranom) fazom postiže se željena kvaliteta efluenta za obrađenu otpadnu vodu koja odlazi u recipijent. Operacijski ciklus (aerobna faza) može biti i 60 min kraća ako je sadržaj organskih tvari i dušika pri punjenju reaktora minimalan.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biološka obrada otpadnih voda, otpadne vode kemijske industrije, industrijske otpadne vode, slijedni šaržni reaktor (SBR)