Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.036
Objavljen: Kem. Ind. 57 (11) (2008) 503–509
Referentni broj rada: KUI-36/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Pročišćavanje efluenta proizvodnje drvenjače organo-zeolitom

M. Rožić, J. Hrenović, A. Anić Vučinić i L. Sekovanić

Sažetak

Efluenti proizvodnje drvenjače karakterizirani su povišenim koncentracijama organskih onečišćavača, koji generiraju složeni vodeni sustav suspendiranih, koloidno-disperznih i topljivih vrsta. Zbog toga je za obradu takvih efluenata često potrebno integrirati različite dostupne tehnološke procese i metode pročišćavanja. Jedna od alternativnih metoda je sorpcija onečišćavača na modificiranu hidrofilnu ili hidrofobnu vanjsku mineralnu površinu. Ovaj rad obuhvaća konvencionalni proces predobrade koagulacijom s aluminijevim kloridom heksahidratom, AlCl3 ∙ 6H2O i primjenu HDTMA-Br [C16H33(CH3)3N+ Br–] modificiranog klinoptilolitnog tufa kao sorbensa za poboljšanje učinkovitosti pročišćavanja efluenta proizvodnje drvenjače. Otpadna voda tretirana je uzorcima klinoptilolitnog tufa opterećenih s L = 0,074 do 0,204 mmol g–1 HDTMA. Od ispitivanih modificiranih uzoraka u reakciji s otpadnom vodom, najdjelotvornijim se pokazao uzorak organo- zeolita koji je maksimalno opterećen heksadeciltrimetilamonijevim kationima u obliku dvosloja. Dodatak modificiranog uzorka klinoptilolitnog tufa s masenim udjelom od w = 1,0 % u filtrat dobiven nakon procesa koagulacije, poboljšao je učinkovitost smanjenja kemijske potrošnje kisika od 54,0 % na 65,0 %, ukupnog organskog ugljika od 23,0 % na 40,0 % te boje od 33,0 % na 77,0 %. HDTMA-modificirani klinoptilolitni tuf može se upotrijebiti za obezbojenje i pročišćavanje ispitivane otpadne vode u složenom tehnološkom postupku koji uključuje i neke druge fizikalno-kemijske i/ili biološke metode pročišćavanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

proizvodnja drvenjače, klinoptilolitni tuf, otpadna voda, pročišćavanje, HDTMA, organo-zeolit