Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.008
Objavljen: Kem. Ind. 57 (12) (2008) 549–553
Referentni broj rada: KUI-08/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mikrostruktura toplinski nagrižene aluminij oksidne keramike

L. Ćurković, V. Rede, P. Panjan, M. Fudurić Jelača i M. Lalić

Sažetak

U radu je opisan postupak pripreme aluminij-oksidne (Al2O3) keramike visoko čiste, oblikovane hladnim izostatičkim prešanjem. Mikrostruktura pripravljene keramike analizirana je optičkim mikroskopom (OM), pretražnim elektronskim mikroskopom (SEM) te mikroskopom atomskih sila (AFM). Na poliranom uzorku određen je udjel pora, a nakon toplinskog nagrizanja određena je veličina zrna. Prosječni promjer zrna određen je metodom kruga, metodom crte te analizom slike.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikrostruktura, aluminij oksidna keramika