Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.023
Objavljen: Kem. Ind. 58 (2) (2009) 73–80
Referentni broj rada: KUI-23/2008
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ciklički i makrociklički organski spojevi – pregledni rad posvećen Lavoslavu Ružički

H. Höcker

Sažetak

Ružička je otvorio polje cikličkih organskih molekula kao što su ciklički terpeni i ketoni s do 17 atoma u prstenu. U međuvremenu se proučavanje područja proširilo u brojnim smjerovima kao što su ciklički parafini, krunasti eteri i kriptandi te ciklički esterski amidi. Cikličke molekule nastaju prijenosom elektrona i intramolekulskim asocijacijama polimera s dvije aktivne krajnje skupine, a sintetiziraju se izravnom ciklizacijom difunkcionalnih makromolekula. Tijekom stupnjevitih reakcija polimerizacije i polimerizacija otvaranjem prstena može doći do uspostave ravnoteže prsten – lanac pri čemu, što je veća monomerna jedinica tim je lakše odvajanje oligomera kao što je heptamer ciklododekana s 84 ugljikova atoma u prstenu. Ipak, brojna pitanja ostaju otvorena kao što su postojanje makrocikličkih katenana u komercijalnim polikondenzatima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ciklički spojevi, makrociklički spojevi, sinteza