Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.015
Objavljen: Kem. Ind. 58 (3) (2009) 117–120
Referentni broj rada: KUI-15/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kontrola raščinjavanja rude realgar metodom neutronske aktivacije

E. Zovko i Z. Pujić

Sažetak

Razvijen je radiokemijski postupak za praćenje radioobilježivačkih komponenata između čvrste i tekuće faze, pod uvjetima bilo kakvog kemijskog tretmana. Metoda se može primijeniti za istraživanje hidrometalurških postupaka na svim prirodnim resursima koji sadrže elemente pogodne za neutronsko aktiviranje. Metoda je primjenjiva i za koncentrate koji sadrže živin sulfid (HgS), s obzirom na ekološku problematiku nepodesnu za klasičnu kemijsku obradu. Promatrane su mineralne nakupine zone Vareš, gdje se pored polimetalnih sulfida i barita u manjim količinama javlja i čista ruda realgar. U radu je razvijen radiokemijski postupak za praćenje arsena iz rude realgara preko As-76. Ozračivanje rude realgara vršeno je neutronskim izvorom americija-241/berilija, AMN x 817 (code no.) neutronskog fluksa 2,6 ∙ 107 n s–1. Gama-spektrometrijska mjerenja realgara ozračenog neutronima vršena su na 200 kanalnom NaI (Tl) scintilacionom detektoru i na 1000 kanalnom Ge (Li) poluvodičkom detektoru. Kvantitativnom obradom spektara na energiji karakterističnoj za As-76 dobije se numerička informacija koja daje izravan odgovor o stupnju raščinjenosti arsenova sulfida iz rude realgara. Analiza gama-spektara (dijagram br. 1 i dijagram br. 2) pokazuje da su prisutne sve energije As-76 (558 keV, 657 keV i 1215 keV) Ukupna vrijednost aktivnosti As-76 u svim energetskim područjima γ-spektra čini više od 96 % aktiviteta, pa sve druge nuklearne specije ne doprinose više od 4 % aktiviteta. Kontrolom vremena poluraspada za glavnu energiju As-76 dobivena je suglasnost eksperimentalnog i teoretskog vremena poluraspada, u granicama pogreške ±5 %. Numeričkom obradom podataka iz energetskog spektra glavne energije As-76 (0,56 MeV) može se kvantitativno pratiti proces raščinjavanja realgara i na scintilacionom gama-spektrometru, jer ne postoje mjerljive smetnje drugih nuklearnih specija u promatranom energetskom području.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

neutronsko aktiviranje, ruda realgar, arsen