Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.031
Objavljen: Kem. Ind. 58 (5) (2009) 215–223
Referentni broj rada: KUI-31/2008
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Razvoj polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida

M. Rogošić, Z. Matusinović i J. Šipušić+

Sažetak

Opisana je priprava i karakterizacija polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida (LDH). Pripravljen je novi razred punila na osnovi tetrakalcijeva aluminata hidrata, modificiranog benzoatnim (LDH-B) ili undecenoatnim (LDH-U) anionima. Punila su karakterizirana metodama rendgenske difrakcije (XRD) i infracrvene spektroskopije (FTIR) i potvrđena je ugradnja organskih aniona kao modifikatora i povećanje međuslojnog razmaka u odnosu na izvorno punilo. Punila su umješavana u polistirensku (PS), poli(metil-metakrilat)nu (PMMA) ili kopolimernu (SMMA) matricu metodom dvostupanjske in-situ radikalske polimerizacije u masi. Dobiveni prozirni kompozitni filmovi PS/LDH-B, odnosno SMMA/LDH-B karakterizirani su metodama XRD i FTIR, koje uz transmisijsku elektronsku mikroskopiju upućuju na to da kod PS/LDH-B nastaju potpuno raslojeni, a kod SMMA/LDH-B interkalirani nanokompoziti. Rezultati toplinske analize ukazuju na povišenje staklišta kod PS/LDH-B te poboljšanje toplinske postojanosti kod uzoraka PS/LDH-B i SMMA/LDH-B, u usporedbi s čistim polimerima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

slojeviti dvostruki hidroksidi, nanokompoziti, polistiren, poli(metil-metakrilat), poli(stiren-co-metil-metakrilat)