Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.017
Objavljen: Kem. Ind. 59 (3) (2010) 107–110
Referentni broj rada: KUI-17/2009
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kontrola polutanata u zraku uporabom epifitskog lišaja Hypogymnia physodes u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

J. Huremović, M. Horvat, M. Veber i M. Memić

Sažetak

Lišaji se već dugo vremena smatraju jednim od najkorisnijih bioindikatora onečišćenja zraka. Epifitski lišaj Hypogymnia physodes upotrijebljen je za kontrolu onečišćenja zraka u području grada Sarajeva. Tehnika spektrometrija masa s indukcijskom spregnutom plazmom (ICP-MS) primijenjena je za određivanje 14 elemenata (Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr i Zn) u lišajima uzetih s pet lokaliteta u gradu Sarajevu. Dobiveni rezultati su uspoređeni s literaturnim podacima iz sjeverozapadnih zemalja Europe i Slovenije. Rezultati pokazuju da su maseni udjeli Cr, Pb i Zn u našim uzorcima zamjetno povišeni u usporedbi s literaturnim podacima za udjele tih elemenata u uzorcima lišaja u sjeverozapadnim zemljama Europe.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

lišaji, onečišćenje, zrak, grad Sarajevo