Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.025
Objavljen: Kem. Ind. 59 (4) (2010) 163–168
Referentni broj rada: KUI-25/2009
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modificiranje nanokompozitnih polimernih mješavina PE/PP kopolimerima EPR i EVA

A. Ptiček Siročić, Z. Katančić, Z. Hrnjak-Murgić i J. Jelenčić

Sažetak

U ovom radu ispitivan je utjecaj nanopunila silicijeva dioksida (SiO2) kao i kompatibilizatora etilen/ propilen kopolimera (EPR) te etilen/vinil-acetata (EVA) na svojstva polimerne mješavine polietilen/ polipropilen (PE/PP). Morfološke promjene pripremljenih uzoraka praćene su skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) i rendgenskom difrakcijom (XRD) te su određena fizikalno- mehanička svojstva i granični indeks kisika (LOI). Uspostavom privlačnih međudjelovanja poboljšava se adhezija između faza PE i PP, što ima za posljedicu finiju dispergiranost čestica u polimernim mješavinama. Što je dispergiranost nanopunila bolja povećava se postojanost polimerne mješavine i smanjuje gorivost polimernog materijala. Iz rezultata je vidljivo da je dodatkom kompatibilizatora i punila morfologija pripremljenih polimernih mješavina finija u usporedbi s čistim mješavinama. Dodatkom punila i kompatibilizatora povećava se elastičnost, što je posebno vidljivo kod uzoraka pripremljenih dvostupanjskim procesom ekstrudiranja gdje je prvo ekstrudirano punilo s matricom PE, a zatim su u drugom stupnju dodane preostale komponente mješavine. Rezultati određivanja graničnog indeksa kisika pokazali su da sastav ispitivanih polimernih mješavina ima neznatan učinak na gorivost.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

disperzija, mehanička svojstva, nanokompoziti, polimerne mješavine, silika