Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.014
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 229−236
Referentni broj rada: KUI-14/2014
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinetika bioremedijacije farmaceutske industrijske otpadne vode

M. Šabić Runjavec, M. Vuković Domanovac, Z. Findrik Blažević i E. Meštrović

Sažetak

U radu je istražena bioremedijacija otpadne vode iz proizvodnje farmaceutika tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o. pomoću aktivnog mulja i bioaugmentiranog aktivnog mulja s izoliranom mješovitom bakterijskom kulturom. Pokusi su provedeni šaržno u submerznim uvjetima s početnom koncentracijom organske tvari u otpadnoj vodi γS0 = 5,01 g dm–3, izraženoj kao vrijednost KPK te s različitim početnim koncentracijama biomase, γX0, u rasponu od 1,16 do 3,54 g dm–3. Endo-Haldaneova jednadžba odabrana je za matematički opis procesa biorazgradnje farmaceutika. Procijenjene vrijednosti biokinetičkih parametara μmax, Ks, Ki, Y i kd iznosile su 1,66 d−1; 46,2 g dm–3; 131,2 g dm−3; 0,23 g g–1; 0,002 d–1 za pokus s aktivnim muljem i 1,69 d–1; 44,3 g dm–3; 132,0 g dm–3; 0,22 g g–1; 0,001 d–1 za pokus s bioaugmentiranim aktivnim muljem. Bioaugmentacijom aktivnog mulja skratilo se vrijeme obrade otpadne vode za 24 sata. Učinkovitost procesa bioremedijacije u prosjeku je iznosila 64,8 % za sve provedene pokuse.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kinetika, bioremedijacija, bioaugmentacija, otpadna voda, farmaceutici