Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.029
Objavljen: Kem. Ind. 60 (9) (2011) 441–445
Referentni broj rada: KUI-29/2010
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Izolacija aktivnih tvari iz sjemena biljke sikavice (Silybum marianum) i određivanje njihove antioksidacijske aktivnosti

D. Gašo-Sokač, S. Kovač i V. Bušić

Sažetak

Opisana je izolacija silimarina, smjese dobro definiranih flavonolignana, iz sjemena biljke sikavice (Silybum marianum). Silimarin je ekstrahiran acetonom iz deoleinizirana sjemena bez zagrijavanja. Iskorištenje je iznosilo Y = 4,1 %. Antioksidacijska aktivnost silimarina određena je na sobnoj temperaturi kolorimetrijski 2,2-difenil-1-pikrilhidrazilom (DPPH) pri λ = 515 nm. Aktivnost je određena na temelju smanjenja apsorbancije, kao rezultat promjene boje DPPH iz purpurne u žutu. Dobiveni rezultati pokazuju da je askorbinska kiselina znatno jači antioksidans od ispitivana silimarina, ali je silimarin znatno jači hvatač radikala DPPH od standarda silibinina.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

silimarin, silibinin, DPPH, antioksidacijska aktivnost