Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.028
Objavljen: Kem. Ind. 60 (12) (2011) 639–646
Referentni broj rada: KUI-28/2011
Tip rada: Pregled / Primjena znanstvenih rezultata u proizvodnji
Preuzmi rad:  PDF

Kemija u tvrtki Galapagos istraživački centar d. o. o.

V. Gabelica Marković, M. Mesić, S. Alihodžić i K. Kovačević

Sažetak

Tvrtka Galapagos istraživački centar d. o. o. privatna je znanstvena organizacija, aktivna u područjima kemije, biologije, biomedicine, veterine i farmacije. Za potrebe ovog članka posvećenog Međunarodnoj godini kemije, obuhvaćen je pregled područja kojim se bave kemičari u ovom istraživačkom centru, a iznesene su i tehnike i tehnologije koje se primjenjuju u provedbi istraživačko-razvojnih projekata. Aktivnosti kemičara usmjerene su na sintezu novih organskih spojeva, potencijalnih novih lijekova, na njihovu identifikaciju i strukturnu karakterizaciju, na procese pročišćavanja, uvećanja sinteze (scale up), na primijenjenu analitiku u biološkim materijalima (DMPK – metabolizam lijekova i farmakokinetika) te na farmaceutski razvoj pretkliničkih kandidata. Projektni timovi u Galapagosu obuhvaćaju istraživače svih relevantnih struka za istraživanje potencijalnih novih lijekova, kao što su kemičari (kemijski inženjeri i tehnolozi), biolozi, medicinari, veterinari, farmaceuti. Konačni cilj svakog od projekata je djelotvoran, dobro definiran pretklinički kandidat, koji se dalje razvija u suradnji s drugim dijelovima Galapagosa (Belgija, Francuska, Velika Britanija) ili u partnerstvu s velikim farmaceutskim kompanijama. U članku su područja istraživanja i tehnologije potkrijepljeni konkretnim primjerima i rezultatima objavljenim u člancima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Galapagos istraživački centar Zagreb, medicinska kemija, istraživanje novih lijekova, fizikalno-kemijska karakterizacija, uvećanje procesa