Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.018
Objavljen: Kem. Ind. 73 (1-2) (2024) 1–6
Referentni broj rada: KUI-18/2023
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj supstituenta i otapala na spektralna svojstva 3-supstituiranih derivata 4-hidroksikumarina

E. Bečić, M. Dedić, B. Imamović, S. Špirtović-Halilović i E. Omeragić

Sažetak

Istraživan je učinak otapala i supstitucije na apsorpciju i emisiju zračenja novosintetiziranih 3-supstituiranih derivata 4-hidroksikumarina (1-7). Ispitivani spojevi otopljeni su u etil-acetatu, acetonitrilu i dimetil-sulfoksidu. Apsorpcijski i emisijski spektri snimljeni u području od 200 do 800 nm. Ispitani derivati 4-hidroksikumarina pokazali su dobru apsorpciju u širokom rasponu od 200 do 550 nm, ovisno o vezanim supstituentima na benzenovom prstenu cinamoilnog dijela molekule i vrsti otapala. U usporedbi s nesupstituiranim analogom, spojevi elektron- donirajućim supstituentima pokazali su batokromno pomaknute apsorpcijske i emisijske spektre. Najveći kvantni prinos fluorescencije zabilježen je za derivate s dimetilamino i acetamidnom skupinom. S obzirom na to da i supstituent i otapalo utječu na apsorpcijska i emisijska svojstva ispitivanih spojeva, može se zaključiti da se njihovim odabirom mogu poboljšati apsorpcijska i fluorescencijska svojstva, što ih može učiniti prikladnima za različite analitičke primjene.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

derivati kumarina, spektralna svojstva, fluorescencija, supstitucija