Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.016
Objavljen: Kem. Ind. 72 (11-12) (2023) 657–663
Referentni broj rada: KUI-16/2023
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Usporedba protutumorske aktivnosti liganada iz skupine benzo/hidrokispirona i bakrova(II) kompleksa s maltolom na 2D staničnim modelima in vitro

N. Filipović, B. Marković i K. Mišković Špoljarić

Sažetak

Heterocikličke strukture osnovne su gradivne jedinice mnogih prirodnih organskih spojeva ključnih za odvijanje životnih funkcija u biljnom i životinjskom svijetu kao što su ugljikohidrati i vitamini, a nije strana niti njihova uloga kao sirovina za proizvodnju lijekova. U ovom su radu ispitana antiproliferativna svojstva triju odabranih liganada iz skupine benzopirona (kromon-2-karboksilna kiselina) i hidroksipirona (maltol i kumalična kiselina) kao i novog kompleksnog spoja pripravljenog iz bakrova(II) nitrata s maltolom kao ligandom. Za potrebe istraživanja pripravljene su serije otopina ispitivanih tvari različitih finalnih koncentracija (10–5 mol dm–3, 10–6 mol dm–3 i 10–7 mol dm–3), koje su potom aplicirane na ukupno 7 odabranih humanih staničnih linija od kojih je jedna bila zdrava, a ostale tumorske stanične linije. Rezultati MTT testa citotoksičnosti na odabranim 2D staničnim modelima pokazali su da niti jedan od testiranih liganada ne pokazuje antiproliferativnu aktivnost ni pri jednoj koncentraciji niti na jednoj ispitanoj staničnoj liniji. Za razliku od liganada, kompleksni spoj pripravljen iz bakrova(II) nitrata i maltola pokazuje značajnu citotoksičnost pri koncentraciji 10–5 mol dm–3 na odabranim staničnim linijama kako slijedi: KATO III > HT-29 > Hep G2 > NCI-H358 > MDA-MB-231 > Caco-2 > MRC-5. Zdrava stanična linija (MRC-5) je pri svim ispitivanim koncentracijama imala stopu preživljenja višu od 90,0 %, što je uputilo na zaključak o selektivnosti spoja prema tumorskim staničnim linijama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

maltol, kromon-2-karboksilna kiselina, kumalična kiselina, bakrov(II) kompleks, proliferacija stanica, MTT test, stanične linije, tumor