Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.015
Objavljen: Kem. Ind. 72 (11-12) (2023) 693–699
Referentni broj rada: KUI-15/2023
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Termoforeza – ili kad se susretnu mikroobjekti s gradijentom temperature: brojne primjene

M. Simović-Pavlović, M. Pagnacco, A. Radulović, J. Senćanski i M. Marković

Sažetak

Ovaj pregled bavi se fenomeom termoforeze odnosno termoforetskog efekta. U pitanju je efekt koji nastaje kao posljedica kombinacije temperaturnog gradijenta i čestica veoma malih dimenzija, reda veličine srednjeg slobodnog puta molekula okolnog plina. Radi se o ne tako poznatom efektu, koji je od velikog značaja za mnoge fizikalne i kemijske procese, kao i za karakterizaciju svojstava nanostrukturiranih materijala koja može imati primjenu u industriji za različite detektore. Dan je i opis definicija inače veoma sličnih pojmova iz područja termoforeze, kao i sažet pregled literature na ovu temu, s posebnim osvrtom na istraživanja u dvadeset prvom stoljeću.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

termoforeza, fotoforeza, termomehanički efekti, termoforetska sila, temperaturni gradijent