Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.014
Objavljen: Kem. Ind. 72 (11-12) (2023) 679–691
Referentni broj rada: KUI-14/2023
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Dragutin Fleš – utemeljitelj organske stereokemije u Hrvatskoj

V. Šunjić

Sažetak

Prikaz stereokemijskih istraživanja kiralnih malih organskih molekula i optički aktivnih polimera otkriva akademika Dragutina Fleša kao utemeljitelja ovih područja organske kemije u Hrvatskoj. Izdvojeno su prikazani najznačajniji znanstveni rezultati sinteze kiralnih β-aminokiselina i njihovih analoga, korelacija apsolutne konfiguracije u biološki značajnim strukturama kao što su efedrin i antibiotik kloramfenikol. Kronološki su slijedila istraživanja na području optički aktivnih polimera pripravljenih iz kiralnih derivata cisteina preko reaktivnih β-tiolaktona te iz mono- i disupstituiranih butadiena i vinil-alkil etera.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kiralne organske molekule, korelacije apsolutne konfiguracije, optički aktivni polimeri