Radovi u tisku
ID Autor Naslov DOI
KUI-33/2016 Nenad Raos Učenje redoks-reakcija iz željezno-sumporne teorije o porijeklu života  10.15255/KUI.2016.033
KUI-12/2017b Vida Jarm Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla - II. dio 10.15255/KUI.2017.012b
KUI-18/2017 Nenad Raos Kako razumjeti pojam „metal“ 10.15255/KUI.2017.018
KUI-23/2017 Sanja Stanković i  Rudolf Kiralj Anorganski spojevi sumpora u ljudskom tijelu. II. Tiocianati 10.15255/KUI.2017.023
KUI-38/2017 Emi Govorčin Bajsić, Bojana Ormuž Pavić Kinetika izotermne kristalizacije za TPU/PP mješavine 10.15255/KUI.2017.038
KUI-39/2017 Nenad Raos Povijest proizvodnje kalcijeva karbida u Hrvatskoj (1897. – 1945.) 10.15255/KUI.2017.036
KUI-45/2017 Dajana Kučić Grgić, Denija Krivičić, Maja Vuković Domanovac, Vesna Ocelić Bulatović Obrada otpadnih tokova nastalih tijekom proizvodnje maslinovog ulja 10.15255/KUI.2017.045
KUI-46/2017 Ankica Rađenović, Tahir Sofilić i Antonio Ivančić Elektropećna prašina kao vrijedni proizvodni ostatak iz procesa proizvodnje čelika 10.15255/KUI.2017.046
KUI-48/2017 Mirela Ivančić Šantek,  Ines Zvonar i  Božidaar Šantek Proizvodnja bioetanola iz kukuruznih oklasaka 10.15255/KUI.2017.048
KUI-49/2017 Zoran Iličković, Franc Andrejaš, Emir Subašić, Vedran Stuhli Ispitivanje mogućnosti korištenja hidratiziranog kreča kao katalizatora u procesu metanolize suncokretovog ulja 10.15255/KUI.2017.049